EU HÍREK

/ 2018. áprilisi lapszám

Új uniós befogadó rendeletek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfo­gadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet 2018 márciusában három alkalommal módosult: a 2018/400, a 2018/498, illetve a 2018/519 európai bizottsági rendeletek elfogadásával.

A 2018/400 rendelet

A 2018/400 rendelet az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok nemzetközi számviteli stan­dard módosításának jóváhagyásáról szól. A Nemzetközi Számviteli Standard Testü­let (IASB) 2016. december 8-án tette közzé az IAS 40 standard módosításait Befekteté­si célú ingatlanok átsorolása címmel. A mó­dosítások tisztázzák, hogy a társaságok az ingatlanokat mikor sorolhatják át a Befekte­tési célú ingatlanok kategóriájába, vagy ab­ból vissza. Az IAS 40 standard módosítása­it a gazdálkodó egységnek a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves idő­szakokra kell alkalmaznia.

A 2018/498 rendelet

A 2018/498 rendelet az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard módosításának jóváhagyásáról szól. Az IASB 2017. októ­ber 12-én tette közzé az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard Előtörlesztési jel­lemzők – negatív kompenzáció című mó­dosításait. A módosítások célja, hogy pon­tosítsák egyes előtörleszthető pénzügyi eszközök besorolását az IFRS 9 standard alkalmazásával összefüggésben. Az IFRS 9 standard módosításait a társaságoknak leg­később a 2019. január 1-jén vagy azt köve­tően kezdődő első pénzügyi évük kezdő­napjától kell alkalmazniuk.

A 2018/519 rendelet

A 2018/519 rendelet az IFRIC 22 Külföldi pénznemben denominált ügyletek és devi­zaelőlegek értelmezés európai uniós alkal­mazásra történő befogadásáról szól.

Az IASB 2016. december 8-án tette köz­zé a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Ér­telmezési Bizottság IFRIC 22 Külföldi pénz­nemben denominált ügyletek és devizaelő­legek értelmezését. Az értelmezés azt a kérdést válaszolja meg, hogy a kapott vagy fizetett devizaelőlegből eredő nem mone­táris eszköz vagy nem monetáris kötelezett­ség kivezetésekor miként kell meghatározni az ügylet időpontját a kapcsolódó eszköz, ráfordítás vagy bevétel kezdeti megjeleníté­séhez használt átváltási árfolyam meghatá­rozása céljából.

Az IFRIC 22 értelmezést a társaságoknak legkésőbb a 2018. január 1-jén vagy azt kö­vetően kezdődő első pénzügyi évük kezdő­napjától kell alkalmazniuk.

Elérhetőség

A Hivatalos Lap 2018. március 15-i, már­cius 26-i, illetve április 3-i számában meg­jelent bizottsági rendeletek (mellékleteik­kel együtt) magyar nyelven is elérhetők a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.

Tanácsi fellépés az agresszív adótervezés ellen

Az Európai Unió Tanácsa 2018. március 13- án megállapodásra jutott arról az irányelv-módosítási javaslatról, amelynek célja az átláthatóság jelentős javítása az agresszív, határokon átnyúló adótervezés problémá­jának kezelése érdekében.

A potenciálisan agresszívnek tekinthe­tő konstrukciókat az irányelvtervezet értel­mében kötelesek lesznek bejelenteni azok az úgynevezett adótervezésben közremű­ködők (például adótanácsadók, könyvelők, ügyvédek), akik adótervezési konstrukció­kat dolgoznak ki, illetve ilyen szolgáltatáso­kat kínálnak. A tagállamok a jövőben köz­ponti adatbázison keresztül automatikusan osztják meg a beérkezett információkat. A tagállamok kötelesek lesznek szankció­kat alkalmazni az adótervezésben közre­működő szereplők közül azokkal szem­ben, akik nem tesznek eleget az átlátható­sági intézkedéseknek. Az irányelvtervezet ismertetőjegyeket határoz meg azoknak a konstrukciótípusoknak az azonosítására, amelyekről bejelentést kell tenni az adó­hatóságoknak.

A konstrukció bejelentésének követel­ménye önmagában még nem lesz egyen­lő a konstrukció károsnak nyilvánításá­val, mindössze azt jelzi majd, hogy azt az adóhatóságoknak érdemes lehet részlete­sebben megvizsgálni. A javaslat az OECD adóalap-erózió és nyereségátcsoporto­sítás megakadályozását célzó 2013. évi cselekvési tervének 12. pontját tükrözi. A tagállamoknak az irányelvtervezet ren­delkezéseit 2019. december 31-ig kell át­ültetniük nemzeti jogszabályaikba és ren­delkezéseikbe. Az új adatszolgáltatási kö­vetelmények 2020. július 1-jétől lesznek alkalmazandók.

A 2011/16/EU irányelvnek az adatszol­gáltatási kötelezettség alá tartozó, határo­kon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló irányelvterve­zet magyar nyelven a http://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-6804-2018- INIT/hu/pdf internetes oldalon keresztül ér­hető el.