EU HÍREK

/ 2018. márciusi lapszám

Megállapodás az EU és Norvégia között a héacsalás megelőzéséről

Az EU és Norvégia 2018. február 6-án meg­állapodást írt alá a hozzáadottérték-adóval (a továbbiakban: héa) kapcsolatos együtt­működés fokozásáról. A megállapodás jogi keretet biztosít az uniós tagállamok és Norvégia együttműködéséhez a héacsalás megelőzése és a héakövetelések behajtá­sával kapcsolatos kölcsönös segítségnyúj­tás területén.

A megállapodás szerkezete megegyezik a jelenleg a tagállamok közötti együttmű­ködés kialakításakor használttal, és a fel­használt eszközök is azonosak, így például az elektronikus platformok és formanyom­tatványok is.

Norvégia az Európai Gazdasági Tér­ség tagja, és az Európai Unióéhoz hason­ló héarendszerrel rendelkezik. Nem meg­lepő tehát, hogy az EU Norvégiával kötötte az első ilyen jellegű megállapodását, hi­szen az uniós tagállamok hagyományosan jó együttműködést folytatnak az északi or­szággal e téren.

Új uniós befogadó rendeletek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfo­gadásáról szóló 1126/2008/EK rende­let 2018. február 7-én, majd február 26- án ismét módosult a 2018/182, illetve a 2018/289 európai bizottsági rendelet el­fogadásával.

2018/182 rendelet

A 2018/182 rendelet az IAS 28 „Társult vál­lalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések” standard, az IFRS 1 „A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Stan­dardok első alkalmazása” standard, vala­mint az IFRS 12 „Más gazdálkodó egysé­gekben lévő érdekeltségek közzététele” standard módosításának jóváhagyásáról szól.

A Nemzetközi Számviteli Standard Tes­tület (IASB) a standardok karcsúsítását és pontosítását célzó rendszeres felülvizsgála­ta keretében, 2016. december 8-án hozta nyilvánosságra a nemzetközi pénzügyi be­számolási standardokra vonatkozó, 2014– 2016. évi ciklus keretében tett éves javítása­it Az IFRS standardok éves javításai: 2014– 2016. évi ciklus címmel. Az éves javítások célja, hogy bevezesse azokat a nem sürgős, de szükséges módosításokat, amelyeket az IASB a nemzetközi pénzügyi beszámolá­si standardok következetlenségeivel, illet­ve a pontosítást igénylő megfogalmazások­kal kapcsolatban vetett fel a projektciklus során.

Az IAS 28 rendelettel befogadott mó­dosításait a gazdálkodó egységnek az IAS 8 standardnak megfelelően vissza­menőlegesen kell alkalmaznia a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra, azzal, hogy a módosí­tások korábbi alkalmazása megengedett. Az IFRS 1 módosításait a társaságoknak a 2018. január 1-jén vagy azt követően kez­dődő első pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazniuk. Az IFRS 12 standard mó­dosításai azonban az IASB döntése nyo­mán már 2017. január 1-jén hatályba lép­nek. Ezért a 2018/182 rendelet IFRS 12-re vonatkozó rendelkezéseit az érintett kibo­csátók jogbiztonsága és a számviteli stan­dardokkal való összhang érdekében vis­szamenőleges hatállyal kell alkalmazni a 2017. január 1-jén vagy azt követően kez­dődő éves időszakokra.

2018/289 rendelet

A 2018/289 rendelet az IFRS 2 „Részvény­alapú kifizetések” standard módosításának a jóváhagyásáról szól.

Az IASB 2016. június 20-án tette köz­zé az IFRS 2 „Részvényalapú kifizetések” nemzetközi pénzügyi beszámolási stan­dard módosításait, amelyek célja annak tisztázása, hogy a társaságoknak bizonyos speciális esetekben miként kell alkalmazni­uk a standardot. Az IFRS 2 módosításait a társaságoknak a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdő­napjától kell alkalmazniuk.

Elérhetőség

A Hivatalos Lap 2018. február 8-i, illetve február 27-i számában megjelent bizottsági rendeletek (mellékleteikkel együtt) magyar nyelven is elérhetők a http://eur-lex.europa. eu internetes oldalon keresztül.

Elhalasztották a biztosítási értékesítésről szóló irányelv végrehajtását

A Tanács 2018. február 14-én jóváhagyta azt a megállapodást, amely alapján a bizto­sítási értékesítésről szóló 2016/97 irányelv­ben foglalt új szabályok átültetésének ha­tárideje 2018. július 1-jére, az alkalmazás kezdőnapja pedig 2018. október 1-jére ha­lasztódik.

Az eredetileg 2018 februárjától alkalma­zandó irányelv célja a biztosítási termékek­kel kapcsolatos fogyasztóvédelem erősí­tése. A halasztásnak köszönhetően a biz­tosítási ágazat jobban fel tud készülni az irányelv alkalmazására és a végrehajtási szabályoknak való megfeleléshez szüksé­ges változtatások bevezetésére, a tagálla­moknak pedig több idejük lesz az irányelv rendelkezéseinek átültetésére.