EU HÍREK

/ 2017. decemberi lapszám

Standardok alkalmazása

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfo­gadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet [mellékletében a befogadott nemzetközi számviteli standardokkal és értelmezések­kel (IAS/IFRS és SIC/IFRIC)] 2017 őszén az új lízingstandard és több más standard­módosítás európai uniós alkalmazásra történő befogadása miatt módosult.

A 2017/1986 módosító rendelet a Nem­zetközi Számviteli Standard Testület (a to­vábbiakban: IASB) által 2016. január 13- án közzétett IFRS 16 Lízingek standard befogadásáról szól. A standard célja a lí­zingszerződésekre vonatkozó pénzügyi beszámolás javítása. Az új lízingstandar­dot legkésőbb a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazni.

A 2017/1987 rendelet az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel stan­dard módosításait tartalmazza. Az IASB által 2016. április 12-én közzétett módo­sítások célja, hogy tisztázzanak egyes kö­vetelményeket, és további átmeneti men­tességeket biztosítsanak a standardot alkalmazóknak. A módosításokat a társa­ságoknak legkésőbb a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi évük kezdőnapjától kell alkalmazniuk.

A 2017/1988 rendelet az IFRS 4 Bizto­sítási szerződések standardnak az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard­dal történő együttes alkalmazása érde­kében szükséges módosításairól szól. Az IASB által 2016. szeptember 12-én közzé­tett módosítások célja az IFRS 9 és a biz­tosítási szerződésekről szóló – az IFRS 4 standardot felváltó – új IFRS 17 különbö­ző hatálybalépési napjaiból eredő átme­neti számviteli következmények kezelé­se. A módosítások lehetővé teszik a túl­nyomóan biztosítási tevékenységet végző gazdálkodó egységek számára, hogy az IFRS 9 hatálybalépési napját 2021. janu­ár 1-jéig elhalasszák, és továbbra is az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelení­tés és értékelés standard alapján készítse­nek beszámolót. Az IFRS 4 módosításai emellett lehetővé teszik a biztosítási szer­ződéseket kibocsátó gazdálkodó egysé­gek számára, hogy eltávolítsák az ered­ményből az IFRS 17 alkalmazása előtt az IFRS 9 alkalmazása során esetlegesen fel­merülő további számviteli meg nem fele­lések és átmeneti volatilitás egy részét.

Az Európai Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy az IFRS 4 standard módosításai­nak hatóköre nem elég széles ahhoz, hogy az összes jelentős biztosító igényeit lefed­je az unióban. Mindenekelőtt a pénzügyi konglomerátumon belüli biztosítási ága­zat nem lenne jogosult az IFRS 9 alkal­mazásának elhalasztására, ami által ver­senyhátrányba kerülhet. Ezért a 2002/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi konglomerá­tumok biztosítási ágazata számára enge­délyezi az IFRS 9 alkalmazásának 2021. január 1-jéig (az IFRS 17 hatálybalépésé­ig) történő elhalasztását.

A 2017/1989 rendelet az IAS 12 Nyere­ségadók standardnak az IASB által 2016. január 19-én közzétett módosításait tar­talmazza. A módosítások célja, hogy tisz­tázzák a valós értéken értékelt adósság­instrumentumokkal kapcsolatos halasztott adókövetelések elszámolását.

A 2017/1990 rendelet az IAS 7 Cash flow-k kimutatásai standard azon módosí­tásait fogadja be, amelyeket az IASB 2016. január 29-én tett közzé. A módosítások célja, hogy a gazdálkodó egység pénzügyi tevékenységeiről – a pénzügyi kimutatá­sok felhasználóinak nyújtott információk javítása érdekében – pontosítsák az IAS 7 standardot. Az IAS 12 és az IAS 7 módosí­tásait legkésőbb a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától kell alkalmazni.

A Hivatalos Lap 2017. november 9-i számában megjelent, felsorolt bizottsá­gi rendeletek (mellékleteikkel együtt) ma­gyar nyelven is elérhetőek a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.

Új szabályok a kockázatitőke-alapokra

Az Európai Unió Tanácsa 2017. október 9-én fogadta el a kockázatitőke-alapokra vonatkozó, az induló vállalkozásokba és az innováció területére irányuló befekte­tések ösztönzését célzó új szabályokat. Az új szabályozás elősegíti az európai vállalkozások és hosszú távú projektek fi­nanszírozási forrásainak diverzifikálását. A rendelet annak az uniós tervnek a részét képezi, melynek célja a teljes mértékben működőképes tőkepiaci unió létrehozása, valamint – az európai beruházási tervvel összhangban – a beruházások ösztönzése.

Az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szoci­ális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/ EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-37-2017-INIT/hu/pdf honlapon érhető el magyar nyelven.