EU HÍREK

/ SZAKma 2017. novemberi lapszám

Átfogó reform előtt az uniós héa-rendszer

Az utóbbi 25 év legnagyobb reformja előtt állnak a hozzáadottérték-adó (a továbbiak­ban: héa) uniós szabályai; az erről szóló terveit 2017. október 4-én tárta a nyilvá­nosság elé az Európai Bizottság. Az átala­kítás célja a rendszer korszerűsítése mind a kormányzatok, mind pedig a vállalkozások számára. A be nem folyt hozzáadottérték-adóról szóló 2017. évi európai bizottsági tanulmány szerint a tagállamokban jelen­leg évente összességében több mint 150 milliárd euró héa tűnik el. Ebből a becs­lések szerint mintegy 50 milliárd euró a határokon átnyúló héa-csalásra vezethető vissza. A javasolt reformnak köszönhetően ez az összeg a becslések szerint 80 száza­lékkal csökkenne.

A héa-reform révén az európai vállal­kozások az egységes piac összes előnyét kiaknázhatják, és a globális piacokon is versenyképesek lehetnek. A határokon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozá­sok megfelelési költségei a becslések sze­rint egymilliárd euróval csökkennének a héa egyszerűsítése és korszerűsítése által.

Az Európai Bizottság régóta adós az egységes piacon működőképes végleges héa-rendszer kialakításával. A rendszer reformját jelentő európai bizottsági cso­mag a jelenlegi héa-rendszer alapvető át­alakítását javasolja: az új szabályok nem tesznek különbséget az uniós országok közötti termékértékesítés és az egyes tag­államokon belüli termékértékesítés között.

Az Európai Bizottság a következő négy alapelvről, vagyis az új, végleges, egysé­ges uniós héa-övezet alapvető elemeiről kíván megállapodásra jutni:

– Csalás elleni fellépés. A héát ezentúl a vállalkozások határokon átnyúló ügyle­teire is fel kell számítani. Ezek az ügyletek jelenleg mentességet élveznek, ami kön­nyen hozzáférhető kiskaput biztosít bizo­nyos vállalkozások számára, amelyek a beszedett héát megtartva eltűnnek a kor­mányzat szeme elől.

– Egyablakos ügyintézési rendszer. A határokon átnyúlóan értékesítő vál­lalkozások egy egyablakos ügyintézési rendszernek köszönhetően egyszerűb­ben teljesíthetik héa-kötelezettségeiket. A kereskedők bevallásaikat egy egységes online portálon, saját nyelvükön és a sa­ját országuk szabályainak és közigazga­tási formanyomtatványainak megfelelően nyújthatják be, ugyanitt az adót is megfi­zethetik. A tagállamok ezt követően köz­vetlenül egymásnak fizetik ki a héa össze­gét, akárcsak az e-szolgáltatások értékesí­tése esetében.

– Nagyobb összhang. A „rendeltetési hely” elve felé való elmozdulással a héa végleges összegét mindig a végső fogyasz­tó tagállamában kell megfizetni, az ott ér­vényes mértékben. Az Európai Bizottság régóta adós ezzel a lépéssel, amelyet a tagállamok is támogatnak. Ez az elv az e-szolgáltatások terén már működik.

– Kisebb bürokrácia. A számlázási sza­bályok egyszerűsítése révén a számlaki­bocsátók a határokon átnyúló ügyletek esetében is a saját országuk szabályainak megfelelően állíthatják ki a számlát. A vál­lalkozásoknak többé nem kell listát (úgy­nevezett összesítő nyilatkozatot) készíteni­ük adóhatóságuk számára a határokon át­nyúló ügyletekről.

A javaslat emellett bevezeti a minősített adóalany fogalmát – az ebbe a kategóriába tartozó megbízható vállalkozásokra egyszerűbb és időtakarékosabb szabá­lyok vonatkoznak. Az Európai Bizottság javaslatot tett négy, 2019-től bevezeten­dő „gyors megoldásra” is. Ezeket a rövid távú intézkedéseket kifejezetten a tagálla­mok kérték jelenlegi héa-rendszereik napi működésének javítása érdekében, a vég­leges rendszer teljes körű elfogadásáig és végrehajtásáig.

A jogalkotási javaslat egyfelől a tagál­lamok elé kerül az Európai Tanács kere­tén belüli elfogadás céljából, másfelől az Európai Parlament elé konzultáció cél­jából. Az Európai Bizottság a kezdemé­nyezést 2018-ban részletes jogi javaslat­tal bővíti ki, amely a héa-irányelv techni­kai szintű módosításával lehetővé teszi a javasolt végleges héa-rendszer zökkenő­mentes végrehajtását.

Az uniós héa-rendszer átfogó reform­járól szóló javaslat teljes szövege an­gol nyelven érhető el a következő in­ternetes oldalon: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_ area_en.pdf.

Új vitarendezési rendszer a kettős adóztatásban

A Tanács 2017. október 10-én jóváhagy­ta a kettős adóztatással kapcsolatos, tag­államok közötti viták rendezésére szolgá­ló új rendszert. Az irányelv célja, hogy megerősítse azt a mechanizmust, amely a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodások értelmezéséből eredő vi­ták rendezésére szolgál.

Az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló tanácsi irányelv magyar nyelven a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9806-2017-INIT/hu/pdf honlapon érhető el.