EU HÍREK

/ Szakma 2017. júniusi lapszám

Új vitarendezési mechanizmus a kettős adóztatásban

Az Európai Unió Tanácsa 2017. május 23- án megállapodott a kettős adóztatással kapcsolatos viták rendezésére szolgáló új európai uniós rendszerről. A javaslattal a Tanács célja az, hogy javítsa a tagállamok közötti azon viták rendezésére igénybe vett mechanizmusokat, amelyek a kettős adóztatás elkerülését célzó megállapodá­sok értelmezéséből erednek. A javaslat a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításá­val kapcsolatos kettős adóztatás megszün­tetéséről szóló 90/436/EGK egyezményre épül. Az irányelvtervezet értelmében a vi­tarendezési mechanizmusoknak kötelező jellegűnek és erejűnek kell lenniük, egyér­telmű eljárási határidőket kell meghatároz­ni, és nem zárulhatnak eredménytelenül.

A szöveg lehetővé teszi az adófizetők számára, hogy kölcsönös egyeztetési eljá­rást kezdeményezzenek, amelynek kereté­ben a tagállamoknak két éven belül meg­állapodásra kell jutniuk. Eredménytelen­ség esetén választottbírósági eljárás indul a jogvita adott határidőn belüli rendezése érdekében. Erre a célra három–öt független választottbíróból és az egyes tagállamok legfeljebb két képviselőjéből álló tanács­adó testületet kell létrehozni. A testület (ta­nácsadó bizottság) véleményt ad ki a kettős adóztatásnak a vitás ügyben való megszün­tetéséről, amely kötelező erővel bír az érin­tett tagállamra nézve, hacsak a felek nem állapodnak meg alternatív megoldásban.

A Tanács kompromisszumra jutott az irányelv tárgyát képező jogviták típusáról, a választottbírók függetlenségi kritériumairól és az állandó bizottság létrehozásának lehetőségéről. A Tanács tág hatályról ál­lapodott meg, de meghagyta a lehetősé­get arra, hogy az alól eseti alapon ki le­hessen zárni olyan jogvitákat, amelyek nem kettős adóztatással kapcsolatosak. A választottbírók nem lehetnek adótanács­adással foglalkozó vállalatok alkalmazottai, és korábban sem foglalkozhattak hivatás­szerűen adótanácsadással. Hacsak erről más megállapodás nem születik, a testü­let elnöki tisztét egy bírónak kell betölte­nie. Tagállami hozzájárulás esetén a Tanács a vitarendezéssel kapcsolatos ügyek lebo­nyolítására állandó struktúra létrehozásá­nak a lehetőségét teremtené meg.

A Tanács azt követően fogadja majd el az irányelvet, hogy az Európai Parlament arról véleményt nyilvánított. A tagállamok­nak 2019. június 30-ig kell átültetniük az irányelvet a nemzeti jogszabályokba és rendelkezésekbe. Az irányelvet az e dá­tumot követően benyújtott, a 2018. január 1-jével vagy azt követően kezdődő adóév­re vonatkozó vitás kérdésekhez kapcsoló­dó panaszok esetében kell majd alkalmaz­ni. A tagállamok azonban hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy az irányelvet korábbi adó­évekkel kapcsolatos panaszokra szintén al­kalmazzák. A kettős adóztatással kapcso­latos európai uniós vitarendezési mecha­nizmusokról szóló irányelvtervezet angol nyelven érhető el a http://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-9420-2017- INIT/en/pdf honlapon.

Módosulnak a kibocsátási tájékoztatók

A Tanács 2017. május 16-án új szabályo­kat fogadott el az értékpapír-kibocsátások és -felajánlások esetében elkészítendő tá­jékoztatóra vonatkozóan. Az új szabályok célja, hogy csökkentsék a tulajdon-, illet­ve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását nehezítő egyik legfontosabb szabályozási akadályt. A 2003/71/EK irány­elvet felváltó rendelet a tájékoztatók köz­zétételével kapcsolatos adminisztratív köte­lezettségek egyszerűsítésére törekszik, oly módon, hogy továbbra is biztosítva legyen a befektetők megfelelő tájékoztatása.

Az értékpapírokra vonatkozó nyilvá­nos ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet magyar nyelven is elérhető a http://data.consilium.europa. eu/doc/document/PE-63-2016-INIT/hu/ pdf honlapon. A rendelkezések többsége a hatálybalépést követő 24 hónap eltelté­vel lesz alkalmazandó.

A pénzpiaci alapok szabályozása

2017. május 16-án a Tanács rendeletet fo­gadott el a rövid távú finanszírozási piac zökkenőmentes működésének biztosítása céljából. A rendelet a pénzpiaci alapok működési feltételeinek meghatározásán ke­resztül jelentős mértékben hozzájárul majd az ágazat felügyeletének és szabályozásá­nak a javításához.

A rendelet által megállapított szabályok és közös standardok célja:

  • a stabilitás biztosítása a pénzpiaci alapok szerkezetében,

  • annak szavatolása, hogy a pénzpiaci ala­pok jó hitelminőségű, megfelelően diver­zifikált eszközökbe fektessenek,

  • a pénzpiaci alapok likviditásának fokozá­sa, hogy teljesíteni tudják a hirtelen érke­ző visszaváltási kérelmeket.

A pénzpiaci alapokról szóló rendeletter­vezet magyar nyelven is elérhető a http:// data.consilium.europa.eu/doc/document/ PE-59-2016-INIT/hu/pdf honlapon. A ren­deletben foglalt legtöbb szabály alkalma­zását 12 hónappal a hatálybalépést köve­tően kell megkezdeni.