EU HÍREK

/ Szakma 2017. májusi lapszám

Irányelv a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzésére

Az Európai Unió Tanácsa 2017. április 3-án irányelvet fogadott el az európai nagyvál­lalatoknál gyakorolt részvényesi szerep­vállalás megerősítéséről. Az irányelv – a részvényesek jogairól szóló 2007/36/EK irányelv felülvizsgálata révén – a tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseit átlátha­tó és aktív szerepvállalásra ösztönzi.

Az új irányelv konkrét követelménye­ket ír elő a részvényesek hosszú távú sze­repvállalásának ösztönzése és az átlátha­tóság növelése céljából. E követelmények az alábbiakra vonatkoznak:

Igazgatók javadalmazásának felügyelete

A részvényesek a vállalatigazgatók java­dalmazásának politikájára vonatkozó sza­vazati jogot kapnak. Az új szabályok ér­telmében a javadalmazási politikának a társaság üzleti stratégiáját, hosszú távú érdekeit és fenntarthatóságát kell szolgál­nia, és nem kötődhet a rövid távú célok­hoz. Az igazgatók teljesítményét pénzügyi és nem pénzügyi teljesítménykritériumok alapján kell megítélni, adott esetben kör­nyezeti, társadalmi és irányítási tényező­ket is figyelembe véve.

Részvényesek azonosítása

Az új irányelv lehetővé teszi a társaságok számára részvényeseik azonosítását és azt, hogy kilétükről a befektetési láncon belül bármely olyan közvetítőtől informá­ciókat szerezzenek, amely azok birtoká­ban van. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a területükön működő társaságok csak azoknak a részvényeseknek az azo­nosítását kérhetik, akik vagy amelyek a részvények vagy a szavazatok egy adott hányadánál – legfeljebb 0,5 százalékánál – nagyobb részt birtokolnak.

Részvényesi jogok gyakorlása

A közvetítők kötelesek lesznek megkönnyíteni a részvényesi jogok gyakorlását, ideértve a közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát is. Ezenfelül a társaságtól származó, a részvényesi jogok megfele­lő gyakorlását lehetővé tevő valamennyi információt kötelesek lesznek szabványos formában, időben a részvényesek rendel­kezésére bocsátani.

Átláthatóság

Az új követelmények segítségével az in­tézményi befektetők és az eszközkezelők átláthatóbbá tehetik a részvényesi szerep­vállalással kapcsolatos megközelítésüket. Részvényesi szerepvállalási politikát kell kidolgozniuk és közzétenniük, amely leír­ja, hogy miként érvényesítik a részvényesi szerepvállalást a befektetési stratégiában, illetve ismerteti a szerepvállaláshoz kap­csolódó, általuk végzett tevékenységeket. Ellenkező esetben meg kell indokolniuk az ilyen politika hiányát. A részvényesi képviseleti tanácsadókra – lényeges sze­repük miatt – az irányelv átláthatósági kö­vetelményeket ír elő, és magatartási kódex is készül a részükre.

Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A társaság érdekeinek megfelelő védel­me érdekében a kapcsolt felekkel foly­tatott jelentős ügyletekhez szükség van a részvényesek, illetve az ügyviteli vagy a felügyeleti testület jóváhagyására. A tár­saságoknak a jelentős ügyletet legkésőbb annak megkötésekor nyilvánosan be kell jelenteniük, feltüntetve minden olyan in­formációt is, amely alapján értékelhető az ügylet tisztességes volta.

Az irányelvtervezet magyar nyelven is elérhető a http://data.consilium.europa. eu/doc/document/PE-2-2017-INIT/hu/pdf honlapon. A tagállamoknak két év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az új ren­delkezéseket nemzeti jogukba átültessék.

Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról

Az Európai Bizottság 2017. március 23- án bemutatta cselekvési tervét, amely­nek célja a pénzügyi szolgáltatások tekin­tetében a verseny fokozása, a választék bővítése és a lakosság pénzügyi szolgál­tatásokhoz való jobb hozzáférésének biztosítása az EU-ban. A cselekvési terv központi kérdése a technológia, mivel az innovatív internetes szolgáltatásokkal a fejlődés útja a pénzügyi szolgáltatások in­tegráltabb piaca felé terelődik.

A cselekvési tervben az Európai Bizott­ság a további munka három fő irányát ha­tározta meg:

    • a fogyasztói bizalom növelése és a fo­gyasztók piaci pozíciójának erősítése;

    • a vállalkozásokat a külföldi terjeszkedés során érintő jogi akadályok csökkenté­se;

    • az innovatív digitális világ kialakulásá­nak támogatása.

Az Európai Bizottság a cselekvési terv bemutatásával egyidejűleg nyilvános konzultációt kezdeményezett a pénzügyi technológiáról és annak az európai pénz­ügyi szolgáltatói ágazatra gyakorolt hatá­sáról. Az érdekeltek véleményüket a http:// ec.europa.eu/info/finance-consultations- 2017-fintech_en oldalon fejthetik ki.