EU HÍREK

/ SZAKma 2017. áprilisi lapszám

Az EU 2014–2020-as költségvetési kereté­nek első felülvizsgálata

Az Európai Unió Tanácsa 2017. március 7-én megállapodott az EU 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretének módosításáról, amellyel össz­hangba hozza azt az újabb prioritásokkal. Az EU a többéves pénzügyi keret felső ki­adási összeghatárainak módosítása nélkül, rugalmasabban reagálhat a váratlan ese­ményekre, és a kifizetetlen kötelezettség­állomány felhalmozódása is könnyebben elkerülhető lesz.

A módosított többéves pénzügyi keret­ből 6,01 milliárd euróval több forrás jut a fő prioritásokra a 2017–2020-as idő­szakban. 2,55 milliárd euró áll majd ren­delkezésre a migráció kezelésére, vala­mint a biztonság és a külső határellen­őrzés megerősítésére. 1,39 milliárd euró fordítható a migráció kiváltó okainak ke­zelésére, 2,08 milliárd euró pedig a nö­vekedés ösztönzésére és munkahelyte­remtésre.

A módosított többéves pénzügyi keret azt is lehetővé teszi, hogy az EU gyor­sabban reagáljon a váratlan szükségle­tekre. Ennek érdekében a 2017–2020-as időszakra vonatkozóan évente átlago­san 23 millió euróval, illetve 145 millió euróval emelik meg a sürgősségisegély-tartalékra, illetve a rugalmassági eszköz­re szánt összeget. Emellett lehetőség lesz a fel nem használt összegeknek az egyes speciális eszközök közötti átcsoportosítá­sára is: az Európai Globalizációs Alkal­mazkodási Alapból és az EU Szolidaritási Alapjából megmaradó, fel nem használt forrásoknak megfelelő összegeket a ru­galmassági eszköz keretében lehet majd igénybe venni.

A kifizetetlen kötelezettségállomány felhalmozódásának elkerülése érdekében kiterjesztették annak lehetőségét, hogy a fel nem használt kifizetéseket átvigyék a következő évre. A Tanács emellett vállal­ta, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a kifizetetlen kötelezettségállo­mány felhalmozódásának elkerülése ér­dekében.

A márciusi ECOFIN-ülésről

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (a to­vábbiakban: ECOFIN) 2017. március 21-i ülésén megvitatták azt a javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy az elektronikus ki­adványokra ne az általános héa-mértéket alkalmazzák, továbbá azt a javaslatot is, amely lehetővé tenné az általános fordí­tott adózási mechanizmus ideiglenes al­kalmazását a héa-csalások megelőzése érdekében.

Az első javaslat értelmében lehető­ség nyílna arra, hogy az általános héa-mértéktől eltérő héa-mértéket alkalmaz­zanak az elektronikus kiadványokra, ezzel azonos módon kezelve azokat a fi­zikai hordozón megjelenő kiadványok­kal, mely utóbbiak esetében már most is többféle csökkentett héa-mértéket le­het alkalmazni. A javaslat annak az átfo­góbb törekvésnek a része, amely a digitá­lis tartalmak egységes piacáról szóló terv keretében a héa modernizálását tűzte ki célul.

A második javaslat azon tagállamok ké­résének kíván eleget tenni, amelyeket kü­lönösen súlyosan érint a héa-csalás. Az ál­talános fordított adózási mechanizmus ke­retében a héa befizetésére vonatkozó kötelezettség a belföldi termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás vonatkozásában egy bizonyos értékhatár fölött az értéke­sítőről, illetve szolgáltatóról a fogyasztó­ra tevődik át.

A munka a miniszterek által tett észre­vételek alapján folytatódik majd.

Az ECOFIN márciusi ülésén megvitat­ták az országspecifikus ajánlásoknak az európai szemeszter keretében történő végrehajtását is. A vita során a tagállamok ezen a területen szerzett reformtapaszta­latai álltak a középpontban. Véleménycse­rét folytattak arról, hogy ezek a reformok milyen hatást gyakoroltak az üzleti kör­nyezetre.

A miniszterek áttekintették továbbá a G20-ak pénzügyminisztereinek és jegy­bankelnökeinek 2017. március 17–18-án Baden-Badenben tartott ülése eredmé­nyeit, amelyekről a máltai elnökségtől, az Európai Bizottságtól és a G20-ak pénz­ügyminisztereit vendégül látó Németor­szágtól kaptak tájékoztatást.

Az ECOFIN ülésen vita nélkül határoza­tot fogadtak el a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi ener­giaügyi megállapodásokra és nem kötele­ző erejű jogi eszközökre vonatkozó infor­mációcsere-mechanizmus létrehozásáról. A határozat célja, hogy orvosolja az ener­giaszerződésekre vonatkozó jelenlegi in­formációcsere-mechanizmus hiányossá­gait annak érdekében, hogy javuljon az EU energiaügyi külkapcsolatainak átlát­hatósága és összhangja, valamint hogy megerősödjön az EU tárgyalási pozíciója a harmadik országokkal szemben.

A határozattervezet magyar nyelven is elérhető a http://data.consilium.europa. eu/doc/document/ST-7050-2017-ADD-1/ hu/pdf honlapon.