EU HÍREK

/ Szakma 2017. márciusi lapszám

Tanácsi álláspont a hibrid struktúrából adódó diszkrepanciákról

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács 2017. február 21-i ülésén elfogadta a harmadik országok adórendszereivel való, „hibrid struktúrából adódó diszkrepanciák” meg­szüntetését célzó szabályokra vonatkozó álláspontját.

Az irányelvtervezet az Európai Bizott­ság által 2016 októberében előterjesztett, a nagyvállalatok által folytatott adókike­rülés megelőzését szolgáló társasági adó­zási javaslatcsomag része. Az irányelvter­vezet megalkotása a legfrissebb azoknak az intézkedéseknek a sorában, amelyek az OECD adóalap-erózióval és nyereség­átcsoportosítással kapcsolatos cselekvési tervének az uniós jogban történő kohe­rens végrehajtását célozzák.

Azt hivatott megelőzni, hogy a vállala­tok a két vagy több adójogrendszer közötti eltéréseket kihasználva csökkentsék teljes adókötelezettségüket. Az ilyen megoldá­sokkal ugyanis az uniós társaságiadó-ala­nyok jelentős adóalap-eróziót érhetnek el.

Az irányelv hozzájárul majd a társasági­adóalap-erózióval és a nyereségátcsopor­tosítással kapcsolatos, 2015. évi OECD-ajánlások végrehajtásához.

A javaslat a harmadik országokkal összefüggésben kezeli a hibrid struktúrából adódó diszkrepanciákat, mivel az Európai Unión belüli diszkrepanciákra már meg­oldást nyújt a 2016 júliusában elfogadott adókikerülés elleni irányelv. A mostani javaslat ennek megfelelően kiegészíti és módosítja az említett irányelvet.

Az Európai Tanácsnak a következő kér­désekben sikerült kompromisszumra jutnia:

    • a hibrid instrumentumnak minősü­lő szavatolótőke-elemek tekintetében a bankszektor számára kivételt állapí­tanak meg a szabályok alól. A kivétel időben korlátozott lesz, és az Európai Bizottság felkérést kap majd arra, hogy jelentésben értékelje a következménye­ket;

    • a pénzügyi kereskedők tekintetében az OECD által alkalmazott megközelítés­sel összhangban körülhatárolt megkö­zelítést követnek majd;

    • a 2016. júliusi irányelv esetében a vég­rehajtást illetően megjelöltnél egy év­vel hosszabb határidőt állapítanak meg: az irányelv végrehajtásának határideje 2020. január 1., egy külön meghatáro­zott rendelkezés vonatkozásában pedig 2022. január 1.

A tanács azt követően fogadja el az irányelvet, hogy az Európai Parlament vé­leményt nyilvánított. Az irányelv elfoga­dásához az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangú döntés szükséges a tanácsban.

A tagállamoknak 2019. december 31-ig kell átültetniük az irányelvet nemzeti jog­szabályaikba és rendelkezéseikbe.

A 2016/1164 irányelvnek a harmadik or­szágokat érintő hibrid struktúrákból adó­dó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. februári taná­csi irányelvtervezet magyar nyelven is el­érhető a http://data.consilium.europa.eu/ doc/document/ST-6595-2017-INIT/hu/pdf honlapon keresztül.

Fogyasztói részvétel a pénzügyi szolgáltatások szabályozásában

A tanács és az Európai Parlament képvi­selői 2017. február 14-én megállapodás­ra jutottak a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó szakpoliti­kai döntéshozatalba való bevonását ösz­tönző programról. Két nem kormányzati szervezet – a Finance Watch és a Better Finance – pénzügyi támogatásban része­sül majd azon tevékenységeik folytatásá­hoz, amelyek ösztönzik a fogyasztók és más végfelhasználók bevonását a dön­téshozatalba. A pénzügyi szolgáltatások fogyasztói a felhasználók széles körét je­lentik, így idetartoznak például a megta­karítással rendelkező magánszemélyek, a lakossági befektetők, a biztosítási köt­vénnyel rendelkezők, a nyugdíjalapok tagjai és a hitelfelvevők. A program ezen­felül hozzá fog járulni a fogyasztók tájé­koztatásához a pénzügyi ágazat szabá­lyozását érintő kérdésekről.

„A szabályozókhoz hasonlóan a fo­gyasztók is képesek megítélni egy-egy pénzügyi termék vagy szolgáltatás meg­felelőségét, és tevékenyen közreműköd­hetnek a szakpolitikai döntéshozatal­ban” – közölte Edward Scicluna máltai pénzügyminiszter, a tanács elnöke. „Ez az uniós szintű támogatási program az ilyen jellegű fogyasztói részvétel erősíté­sére törekszik.”

Az új programhoz egy 2011. évi kísér­leti projekt szolgált alapul, amelynek az volt a célja, hogy a 2007–2008-as pénz­ügyi válságot követően helyreállítsa a fo­gyasztók pénzügyi ágazat iránti bizalmát.

A program a hatályba lépésétől a 2020. december 31-ig tartó időszakra jön létre, 6 millió eurós pénzügyi keretösszeggel.

Miután a megállapodást a tanács nevé­ben történő jóváhagyás céljából benyújt­ják az uniós nagyköveteknek, az Európai Parlament és a Tanács felkérést kap majd arra, hogy további vita nélkül fogadják el a javasolt rendeletet.