EU HÍREK

/ szakma 2017. januári lapszám

Megerősített szabályok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen

A Tanács megállapodott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni meg­erősített uniós szabályokkal kapcsolatos tárgyalási álláspontjáról, majd 2016. december 20-án felkérte a soron következő elnökséget, hogy kezdje meg a tárgyalá­sokat az Európai Parlamenttel.

A 2015 májusában elfogadott, 4. pénz­mosás és terrorizmus-finanszírozás elleni (2015/849.) irányelv módosításának cél­ja a bűnözők pénzügyi eszközeinek fel­számolása, anélkül, hogy az szükségtelen akadályokat gördítene a fizetési rendsze­rek és a pénzügyi piacok működése elé.

A 2015/849. irányelv módosításának egyik legfőbb eleme az előre fizetett funk­cióval rendelkező kártyákhoz és a virtuális fizetőeszközökhöz kötődő kockázatok ke­zelése, amely következtében az előre fi­zetett funkcióval rendelkező kártyák ese­tében a kártyatulajdonost a korábbi 250 euró helyett 150 euró felett kell azonosí­tani, és bővültek az ügyfél azonosítására vonatkozó követelmények is. A virtuális fi­zetőeszközt átváltó platformok és a pénz­tárca-szolgáltatók kötelesek lesznek ügy­fél-átvilágítást végezni, így megszűnik az ilyen tranzakciók névtelensége. A módo­sítások nyomán szorosabbá válik a tagál­lamok pénzügyi információs egységei kö­zötti együttműködés, illetve javulnak a nagy kockázatot jelentő harmadik orszá­gokkal kapcsolatos ellenőrzések.

Az irányelvet a Tanácsnak minősített többséggel, az Európai Parlamenttel létre­jött megállapodás alapján kell elfogadnia. A tagállamoknak egy éven belül kell át­ültetniük az irányelvet nemzeti jogszabályaikba, azonban ennél több idő áll majd rendelkezésükre ahhoz, hogy a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilvántartások­ról szóló rendelkezéseket végrehajtsák.

A 2016. decemberi irányelvtervezet angol nyelven érhető el a http://data. consilium.europa.eu/doc/document/ST- 15605-2016-INIT/en/pdf honlapon ke­resztül.

Egyszerűsödnek az értékpapír-kibocsátási tájékoztatók szabályai

Az értékpapírok nyilvános kibocsátása­kor vagy piaci bevezetésekor kötelezően közzéteendő értékpapír-kibocsátási tájé­koztatók olyan információkat nyújtanak az adott vállalkozásról, amelyek alapján a befektetők eldönthetik, hogy vásárolnak-e a vállalkozás által kibocsátott értékpapí­rokból. Az ehhez kapcsolódó papírmunka és költségek azonban elriaszthatják a kkv-kat az értékpapír-kibocsátástól.

2016. december 20-án a Tanács jóvá­hagyta az értékpapír-kibocsátási tájékoz­tatókra vonatkozó új szabályokkal kapcso­latban az Európai Parlamenttel elért meg­állapodást. A 2003/71/EK irányelv helyébe lépő rendelettervezet célja, hogy egysze­rűsítse a tájékoztatók közzétételével kap­csolatos adminisztratív kötelezettségeket, úgy, hogy továbbra is biztosított legyen a befektetők megfelelő tájékoztatása.

A megállapodás következtében nem kell tájékoztatót kiadni az 1 millió eurót meg nem haladó tőkebevonás és közössé­gi finanszírozási projektek esetében, illet­ve 5 millió euróról 8 millió euróra emelke­dik az a tőkebevonási összeghatár, amely felett kötelező tájékoztatót kiadni. Ezen összeghatár alatt a kibocsátók a helyi tő­kefinanszírozási piacra irányadó szabá­lyoknak megfelelően vonhatnak be tőkét.

Uniós növekedési tájékoztató formájá­ban egy új típusú tájékoztató adható ki a kkv-k és a kkv-tőkefinanszírozási piacok­ra bevezetett nem kkv-k (közepes piaci tőkeértékű kisebb vállalatok) által, illet­ve a legfeljebb 499 alkalmazottat foglal­koztató, nem jegyzett vállalkozások általi kibocsátások tekintetében. A nagykeres­kedelmi kötvénypiacokra való beveze­tés céljára rendelkezésre fog állni a vál­lalati kötvényekre vonatkozó tájékozta­tó, amelyet korábban csak a legalább 100 000 euró címletű, hitelviszonyt meg­testesítő értékpapírok esetében lehetett ki­adni. A tőkepiac rendszeres szereplői szá­mára pedig a gyakori kibocsátói rendszer­nek köszönhetően 10 napról ötre csökken a jóváhagyási határidő.

A másodlagos kibocsátások tekinte­tében a részvénypiacokra és a kkv-tő­kefinanszírozási piacokra már beveze­tett kibocsátók egyszerűsített tájékozta­tót adhatnak ki a nem első kibocsátások esetében. Az összefoglaló tájékoztató rö­videbb lesz, nyelvezete pedig érthetőbb. Nem lesz kötelező papírformátumú tájé­koztatót kiadni, kivéve, ha egy potenciális befektető azt kifejezetten kéri, illetve lét­rejön egy ingyenes európai online adat­bázis a tájékoztatókról, melyet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság üzemeltet.

A rendelettervezet angol nyelven érhető el a http://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-15574-2016-ADD-1/en/pdf honlapon keresztül.