Harminc év mérlege

/ 2017. júliusi lapszám

1988. február 1-jén csatlakoztam az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságához, én vol­tam a 64. alkalmazott. Nem sokkal később a Pénzügyminiszté­rium miskolctapolcai üdülőjében megtartott évindító értekezlet közös ebéddel, családias hangulatban zárult. Ma is emlékszem, mennyire imponált a szervezet: az ellenőrzésben több könyv­vizsgáló, egyetemi oktatásban is szerepet vállaló gyakorlati szak­ember dolgozott, megtiszteltetés volt a szakmai körökben is elis­mert kollégák mellé bekerülni.

Az 1987. július 1-jén megalakult APEH szakmai vonzereje a ’88-as adóreformmal, az adózói kör robbanásszerű bővülésével jól képzett szakapparátus kialakítását eredményezte, jó néhányan ma is munkatársaink. A szervezeti működést érintő megújulási időszakokban – 2000–2005 között különösen – a betöltendő ál­láshelyekre tolongtak a többdiplomás, nyelveket beszélő fiatalok. Perspektívát jelentett adóhatósági köztisztviselőnek lenni.

A korszerű adóigazgatás 30 éves fejlődési pályáját jól szemlél­teti, hogy az akkor általánosan bevezetett szja-bevallást az idén már az APEH jogutódja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készí­tette el az adózók helyett. Ami nem változott a három évtized alatt, helyénvalóan: a költségvetési bevételek biztosítása. Annak eredményessége tekintetében a módszerek, elérési utak optima­lizálása, a szervezet korszerűsítései azonban újabb és újabb vál­tozásokat hoztak. Tehát ami állandó volt, az épp a változás, a követelményeknek való megfelelés érdekében. Sokáig az ellen­őrzési tevékenységgel azonosította a közvélemény az adóhiva­talt. A kommunikációban háttérbe szorultak a szolgáltató jellegű működésre irányuló törekvéseink megvalósult elemei. Ezen a té­ren az 1999-től elindult, majd fokozódó informatikai támogatott­ság nyitott új lehetőségeket. Nemcsak az adózók irányában, ha­nem belső munkafolyamataink minőségében, a manuális admi­nisztrációs terhek csökkentésében is jelentős változást értünk el. A központi ügyfélszolgálatok országos kiépítése, a telefonos tá­jékoztatás informatikai támogatása már 2003-tól kiemelt felada­tot jelentett, akárcsak az integrált ügyfélkiszolgálás gyakorlata. Az ügyfélkapcsolat fejlesztésének következő meghatározó idő­szaka a 2008–2012 közötti évek voltak, ekkorra datálódik például a személyes adónaptár létrehozása, a bankkártyás fizetési lehetőség bevezetése. A különböző bejelentőlapok, az adó-, jö­vedelem- és illetékességigazolási kérelmek elektronikus úton is benyújthatóvá váltak. Napjaink aktualitása, hogy az adózókhoz való közelebb kerülést szolgálja a NAV-munkatársak megjelené­se a kormányablakokban is.

A jelen folyamatokat érintően minőségi váltást hozott az ál­lam adóztatási szerepének újrafogalmazása, és az adóhatóság­nál másfél éve körvonalazott, ma már részleteiben is megfogal­mazott új irányvonal. Ez nem mást jelent, mint amit a stratégiai program szlogenje is jelez: „Társ az adózásban…” Vagyis: az adózók önadózási kötelezettségeik teljesítésének többirányú se­gítése, szolgáltatói szemlélet, korszerű, megújult szervezet. Nagy hangsúlyt kap az ügyfélközpontúság. Ennek jegyében igyekszik az adóhatóság megújítani az eszközeit, megtalálni azokat a mód­szereket, amelyekkel a leghatékonyabban tudja jogszabályköve­tésre ösztönözni az adózókat. Az idén bevezetett támogató el­járás egyértelmű jelzés arra, hogy nem mindenáron a szankcio­nálás a cél, hanem a közreműködés az alapvető kötelezettségek teljesítésében. Ez remélhetőleg az adózókban is pozitívabb képet alakít ki az adóhatóságról.

Az önadózás, az önkéntes teljesítés támogatása mellett ugyan­akkor megmarad a következetesen gyakorolt hatósági, végső esetben pedig a bűnügyi szerepkör. A közkiadások fedezetét je­lentő költségvetési bevételek biztosítása mellett ugyanis a tisztes­ségesen működő piaci szereplők védelmét is el kell látni. Gaz­daságfehérítő hatása mára elismert az online pénztárgépek és az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer bevezetésé­nek is. A szervezet és a szakmai munka modernizálása mellett fontos cél az is, hogy az adóhatóság ismét és hosszú távon a leg­jobb képességű és felkészültségű szakemberek nagy presztízzsel bíró munkahelye legyen.