2018 új fejezetet nyit az adózásban - INTERJÚ TÁLLAI ANDRÁSSAL

/ SZAKma 2017. októberi lapszám
2018 új fejezetet nyit az adózásban - INTERJÚ TÁLLAI ANDRÁSSAL

Jövőre az adócsökkentések mellett jelentős könnyítésekkel számolhatnak az adózók. Az e-szja mellett a jövedékiadó-bevallás tervezetét és többek között a mezőgazdasági őstermelők bevallását is a NAV készíti majd el – mondja a nemzetgazdasági tárca parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára.

  • Kezdjük a legfontosabbal: lesz-e jövőre adócsökkentés?

2018-ban az adócsökkentések 260 milliárd forintot hagynak a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál. Ennek egy részét a tavaszi adócsomagban rögzí­tettük, másik része pedig a 2016-os bér­megállapodásnak köszönhető. A szociális hozzájárulási adó 22 százalékos mértékű kulcsa 19,5 százalékra csökken, a kis­vállalati adóé pedig – egy százalékpont­tal – 13 százalékra. Az internet és a hal áfája jövőre 5 százalék lesz. Több mint 330 ezer családot érint a kétgyermeke­sek családi kedvezményének emelése, ez a jelenlegi gyermekenkénti havi 15 ezerről 17 500 forintra nő jövőre.

  • Tizennégy év után jövőre léphet ha­tályba az adóeljárás új rendje, ami a teljes adószakma részvételével zajló Nemzeti adókonzultáció kiemelt témája is volt. Az első szakmai szűrőn átment az új Art.?

Igen, hiszen a gazdasági tárca már 2014 ősze óta dolgozik az új adóeljárási koncepción, amely jelentős egyszerűsíté­sével, Európában példaértékű jogintézmé­nyeivel és egy adózókat segítő, ügyfélba­rát adóhivatallal biztosítja az ország ver­senyképességének növekedését is. Az „új Art. projektje” az adószakma, a piaci sze­replők bevonásával évek óta folyamatosan készült. Az adóeljárási koncepció részele­meit, az Art. korszakalkotó változásait, új jogintézményeit fokozatosan vezettük be. Az Országgyűlésnek ősszel benyújtott szö­veg a végleges és teljes verzió. Ha a par­lament megszavazza, 2018. január 1-jétől már ez határozza meg Magyarország adó­zásának a rendjét.

Nagyobb áttörést hozott volna, ha minden újítás az új Art.-ben szerepel…

A sajtóban lehet, de az adóeljárási tör­vény mintegy 5 millió magánszemélyt és 800 ezer vállalkozást érint. Épp az adó­zók érdekében döntöttünk az új jogin­tézmények fokozatos bevezetése mellett. E mellett nem is lett volna korrekt – azzal a 4 millió magánszeméllyel szemben, akik helyett a NAV készítette el a bevallást –, ha várunk az e-szja bevezetésével még egy évet, csak hogy jobb legyen az új Art. saj­tóvisszhangja. Ugyanez igaz az adózók mi­nősítésére vagy épp a támogató eljárásra is.

  • Az 1987. július 1-jén felállított APEH 30 éve készítette el az első személyijö­vedelemadó-bevallási nyomtatványt, ma már a NAV az adózók helyett dolgozik. A jövőben lehet még ilyen nagy változás?

2015-ben új Art. koncepciójának kidol­gozásakor merült fel először, hogy a „sör­alátét-bevallást” követően – amelyet négy­éves „pályafutása” alatt a legtöbben, 2015- ben is csak 54 ezren töltöttek ki – a lakosság helyett a NAV készítse el a bevallást. Az a célkitűzés, hogy az emberek, sőt a vállal­kozások helyett is az adóhivatal dolgozzék, ezen az úton haladva jövőre a NAV jöve­dékiadóbevallás-tervezetet is küld az érin­tetteknek. 2018 a könnyebbség éve lesz a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek is. Jövőre már a kifize­tőtől, munkáltatótól származó jövedelmet feltünteti a NAV az adóbevallásukban, így a 360 ezer érintettnek csak ki kell egészíte­nie a bevallást. Idén még 30 ezer cég készí­tette el 660 ezer dolgozójának a személyijö­vedelemadó-bevallását. A következő évben a munkáltatók válláról is leveszi a bevallás­készítés terhét az adóhivatal.

  • Ez az ügyfélbarát NAV? A szolgáltató adóhivatal azt jelenti, hogy a NAV segít a bevallások elkészítésében?

Hazánkban az egyik legnagyobb ügy­félforgalmat az adóhivatal bonyolítja. Csak az első fél évben több mint 1,7 millió ügy­félnek személyesen, 850 ezernek pedig te­lefonon nyújtott segítséget a NAV. A szem­léletmódban történő változás éppen azon a két területen érhető leginkább tetten, amelyekkel az adózók legkevésbé szeret­nek találkozni: az ellenőrzés és a végre­hajtás.

  • Ez a legösszeférhetetlenebb oximoron, amit eddig hallottam. Ügyfélbarát végrehajtás és ellenőrzés?!

Idén augusztus 31-ig hagyományos el­lenőrzésből 90 ezer, támogató jellegűből viszont 155 ezer indult. A támogató eljá­rás keretében a NAV nem szankcionál, ha­nem önellenőrzést javasol, és ha szüksé­ges, közvetlen szakmai támogatást nyújt a hibák, a hiányosságok kiküszöbölése ér­dekében. A módszert először az Airbnb szállásadóinál alkalmazta az adóhiva­tal, ahol a bevallásokat az ír társhatóság­tól kapott adatokkal összevetve 80 száza­lékos eltérést találtak a kockázatelemzők. A végrehajtásban is az önkéntes teljesítés­re ösztönzés a cél. Az azonnali inkasszók korszaka véget ért. A NAV az egymillió fo­rintnál kevesebbel tartozó adózókat elő­ször figyelmezteti.

  • A NAV-nak kell hoznia az állami be­vételek 95 százalékát. A szolgáltató vég­rehajtással, ellenőrzéssel is sikerülni fog?

Meglepő, de a jogkövetésre ösztönzés még az adóbevételekre is jótékonyan hat. Nyár végéig 11 milliárd forintot hozott a tá­mogató eljárás. A végrehajtásban az azon­nali inkasszó helyett ötnapos türelmi időt hagyunk. Csak ezt követően megy ki az egymillió forintnál kevesebbel tartozó adó­zóknak a fizetési felszólítás, a többi adós­nál pedig legkorábban ekkor indul a vég­rehajtás. Az elmaradt adók fele az öt nap alatt be is érkezik. Az első nyolc hónap sta­tisztikája szerint az öt legnagyobb adótí­pusból – társasági és a jövedéki adó, áfa, szociális hozzájárulási adó és járulékok, személyi jövedelemadó – összesen több mint 7447 milliárd forint folyt be. Az ös­szeg 342 milliárddal haladja meg az előző évit úgy, hogy az adócsökkentések az idén mintegy 660 milliárd forintot hagynak a la­kosságnál és a vállalkozásoknál.

  • Visszatérve 2018-hoz: jövőre az adó­csökkentések mellett milyen lényeges vál­tozások lesznek?

A tesztelés után 2018 nyarától élesben indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze: az elektronikus számlaadatok online adat­szolgáltatása – közismertebb nevén az on­line számlázás –, amelynek köszönhetően a NAV évi 50 ezer milliárd forintnyi szám­laforgalom adatait vizsgálva valós időben tudja kiszűrni a csalárd cégeket, fiktív szám­lázókat. Az Európai Bizottság szeptember végén publikált tanulmánya szerint feleak­kora volt 2015-ben az adóelkerülés hazánk­ban, mint a régió országaiban. Míg Magyar­országon az adórés 13,7 százalék, addig a régiós átlag 25,5. Az online számlázás be­vezetésével 2018-ra akár 10 százalék alá is csökkenhet hazánkban az adórés mértéke.

  • Az online számlázás nem okoz nagy adminisztrációs többletet a cégeknek?

Ellenkezőleg: az online számlázás csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit. A számla kiállítójánál az adatszol­gáltatást automatikusan a program végzi el, így az semmilyen pluszfeladatot nem jelent. Sőt, az online számlázás a belföl­di összesítő jelentést teljesen kiválthatja a számlát kiállító vállalkozónál. Könnyebb­ség lesz, hogy megszűnik a számlázóprogramok bejelentési kötelezettsége is. A vál­lalkozók a valós idejű tájékoztatás mellett jövő nyártól a NAV egy újabb szolgáltatá­sát is igénybe vehetik. Az adózók számla­kiállítóként és -befogadóként is lekérdez­hetik az összes, adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereik szám­láit is megnézhetik, persze csak azokat, amelyeknél ők voltak a vevők.

  • Október 10-én nyújtotta be a kor­mány az adóhatósági végrehajtásról szó­ló törvényt a parlamentnek. Az adóhiva­tal mindent visz majd?

Nem, a bírósági végrehajtás megma­rad. 2018-tól az adótartozások mellett a közigazgatási eljáráshoz köthető tartozá­sok rendezése lesz a NAV feladata, 2019-től pedig a törvényszéki végrehajtás is. Ez az adósoknak könnyebbséget jelenthet, hi­szen a közigazgatási szervektől az adóhi­vatalhoz átkerülő ügyekben a fizetési ked­vezményi kérelmeket a jövőben a NAV bírálja el. A hivatal részletfizetést, fizeté­si halasztást adhat, egyes esetekben pe­dig a tartozás összegét is mérsékelheti. A NAV a kormányhivatal vagy a jegyző által átadott úgynevezett meghatározott cselekményeket is elvégzi majd. Intézke­dik többek között az élet-, a baleset- vagy a kárveszély lehető leggyorsabb elhárítása érdekében, így ha szükséges, közreműkö­dik például a parlagfűirtásban és az élet­veszélyessé vált ingatlanok bontásában is.

  • Jövőre lép hatályba a mentorálás. Mi­ben ad majd tanácsot a NAV?

A tapasztalatok szerint gyakorta jelent gondot, hogy a kezdő gazdasági szerep­lők nem tudják, pontosan mit vár el tőlük a jogrend, ebben segít a NAV új szolgálta­tása. A hivatalnak több mint 80 ezer kezdő vállalkozás támogatására kell felkészülnie. Kéthetente ingyenes előadásokat szervez a NAV, ezenkívül szóban vagy írásban tá­jékoztatást nyújt a kezdő vállalkozás adó­kötelezettségeiről. A kapcsolatfelvételt kö­vetően pedig fél éven keresztül személyre szabott segítséget nyújt.

NÉVJEGY

TÁLLAI ANDRÁS

58 éves, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett. Képzettség: közgazdász, üzemgazdász, adótanácsadó és könyvvizsgáló.

1980–83: pénzügyi előadó a Tiszai Vegyi Kombi­nátnál.
1983–92: a Mezőkövesdi Ipari Szakmun­kásképző Iskola gazdasági igazgatóhelyettese.

Hat éven át saját vállalkozását (Sagma Kft.) vezette.

1997–98: mezőkövesdi önkormányzati képviselő.
1998–2006: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, a pénzügyi bizottság elnöke.
1998-tól országgyűlési képviselő.
2001–02: a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára.
2002–10: Mezőkövesd polgármestere.
2010–14: a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
2014-től a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes,
2016-tól az adóügyekért is felelős államtitkárként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője.